Oddziały

Postawa prawna, status prawny, struktura organizacyjna oraz historia działalności.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu posiada w Owińskach przy ul. Cysterek 5 swój oddział (Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny), który specjalizuje się w opiece i leczeniu mężczyzn upośledzonych umysłowo oraz z chorobami psychicznymi

Oddział Rehabilitacji Dziennej prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego

Ośrodek dziennego pobytu przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu, sprawuje opiekę nad osobami po 60-tym roku życia, które:
– utraciły radość życia,
– nie są w stanie samodzielnie przebywać bez opieki domowników,
– przeżywają uczucie napięcia, wewnętrznego niepokoju i smutku,
– czują się nieprzystosowane i niepotrzebne,
– są apatyczne i bezradne,
– mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności.