Oddziały

Postawa prawna, status prawny, struktura organizacyjna oraz historia działalności.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu posiada w Owińskach przy ul. Cysterek 5 swój oddział (Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny), który specjalizuje się w opiece i leczeniu mężczyzn upośledzonych umysłowo oraz z chorobami psychicznymi

Oddział Rehabilitacji Dziennej prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego

Oddział Rehabilitacyjny zajmuje się leczeniem i usprawnianiem osób dorosłych ze schorzeniami narządu ruchu (choroby zwyrodnieniowe stawów oraz kręgosłupa, choroby reumatoidalne), schorzeniami neurologicznymi (stany po udarach mózgu, SM, choroba Parkinsona, stany po urazach ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego)

Ośrodek dziennego pobytu przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu, sprawuje opiekę nad osobami po 60-tym roku życia, które:
– utraciły radość życia,
– nie są w stanie samodzielnie przebywać bez opieki domowników,
– przeżywają uczucie napięcia, wewnętrznego niepokoju i smutku,
– czują się nieprzystosowane i niepotrzebne,
– są apatyczne i bezradne,
– mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności.