O NAS

Karty podstawowe

W dniu 29 sierpnia 1969 roku uchwałą nr 29/284/69 Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania został podjęta decyzja o stworzeniu z dniem 1 wrześnie 1969r. jednostki budżetowej pod nazwą „Państwowy Dom Specjalny nr 4 dla Przewlekle Chorych w Poznaniu”. Docelowa placówka ta miała być gotowa do przyjęcia 200 przewlekle chorych mężczyzn i kobiet. Jako teren działalności i siedzibę Domu wyznaczono miasto Poznań. Działalność placówki podlegała kontroli Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz bezpośredniej kontroli Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania- Wydziałowi Zdrowia i Opieki Społecznej. Jako osobę zarządzającą i kierującą działalnością Domu ustanowiono Dyrektora, który w swych czynnościach wspomagany powinien być przez głównego księgowego.

W dniu 21 listopada 1974, Zarządzeniem nr 134/74 Prezydenta Miasta Poznania zatwierdzono Statut Państwowych Domu Opieki Społecznych Nr 4.

Na postawie wniosku Dyrektora Zakładu z dnia 16 listopada 1992 Wojewoda Poznański
(zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 o Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1992 w sprawie rejestru zakładów opieki Zdrowotnej) decyzją WZ-VI-0137/6-63/93 z 3 grudnia 1993, postanowił wpisać placówkę do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej. Ustalono następującą treść wpisu:
Nazwa Zakładu: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu
Adres Zakładu: 61-044 Poznań, Mogileńska 42
Numer rejestru: 0063/0001
Rok rejestracji: 1993

W dniu 21 lipca 1997 Zakład zwrócił się z wnioskiem do organu założycielskiego – Wojewody Poznańskiego o wyrażenie zgody na prowadzenie go w formie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. Działając na postawie art. 51 Ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej oraz art. 104 kpa Wojewoda Poznański decyzją WZ-IV-0137/18/97 z dnia 4 sierpnia 1997 zezwolił na prowadzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu przy ulicy Mogileńskiej 42 na zasadach określonych w art. 49 pkt 2 wyżej wymienionej Ustawy.

Zarządzeniem nr 68/97 z dnia 12 listopada 1997 Wojewoda Poznański postanowił na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o Zakładach Opieki Zdrowotnej połączyć Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych w Owińskach przy ul. Cysterek 5. Przejęcie nastąpiło w dniu 1 grudnia 1997.

Do kolejnych zmian doszło w roku 1998, kiedy to Zakład zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Poznańskiego nr 12/98 z dnia 19 lutego 1998 przeszedł w samodzielność stając się z 1 czerwca Samodzielnym Publicznych Zakładem Opieki Zdrowotnej. Odpowiednio zostały zmienione wpisy do rejestrów: 20 lutego 1998 decyzja Wojewody Poznańskiego WZ-IV-0137/6-63/93-98, 10 marca 1998 zmiany wpisu w KRS przez Sąd rejonowy w Poznaniu Wydz XIV Gospodarczy sygn akt XVI.NS.Rej. PZOZ 2/98).

Po reformie terytorialnej kraju 1998 od dnia 1 stycznia 1999 funkcję organu sprawującego pieczę nad Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym przejęło Miasto Poznań.

Uchwałą nr LXXIII/870/III/2001 Rady Miasta Poznania zatwierdzono Statut Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Poznaniu, na podstawie którego powołano do życia Radę Społeczną działającą przy Zakładzie, która jest organem inicjującym i opiniodawczym rady Miasta Poznania. W skład rady Społecznej wchodzą:
1. Jako przewodniczący- osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Poznania
2. Jako członkowie:
- Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego
- Przedstawiciele Rady Miasta Poznania w liczbie ustalonej przez Radę Miasta.
W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających przy Zakładzie.

Uchwałą nr XXXiX/366/IV/2004 Rady Miasta Poznania Zakład otrzymał nazwę:
„Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej u. Mogileńska 42 w Poznaniu”.
W strukturze Zakładu wyodrębniono oddział rehabilitacji medycznej ze 100 łózkami.
W 2005 roku rozpoczął działalność Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, który dziennie przyjmuje średnio 90 pacjentów.
W roku 2012 został otwarty oddział dzienny psychiatryczno-geriatryczny dla pacjentów po 61 roku życia. Oddział posiada 20 miejsc.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej