ZOLiRM.IV.383.3.2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE

Karty podstawowe

Znak sprawy: ZOLiRM.IV.383.3.2018

Dane Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań  NIP 782-14-13-161  REGON 631137029  Tel. +48 61 8738 702. Fax +48 61 8738 703  Strona internetowa: www.mogilenska.pl

Wartość zamówienia i tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ”.

Przedmiot zamówienia: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do Zakładu Opiekuńczo—Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy przez 12/24 miesiące

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 /Budynek główny - hol lub poczta elektroniczna: monika.szymanowicz@mogilenska.pl do 13 lutego 2018 r.