Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych

Karty podstawowe

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 zaprasza do udziału w:

Konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w zakresie badań laboratoryjnych

na rzecz pacjentów oraz pracowników Zakładu

 

Znak sprawy:ZOLiRM.IV.383.29.2017

 

Dane Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań  NIP 782-14-13-161  REGON 631137029  Tel. +48 61 8738 702. Fax +48 61 8738 703  Strona internetowa: www.mogilenska.pl

 

Wartość zamówienia:

Zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej                         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, jako Udzielający zamówienia, przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert.

 

Przedmiot zamówienia:

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych.

Termin realizacji zamówienia:  od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 / Budynek główny - hol - parter do

5 grudnia 2017 r. do godz. 10:00