ZOLiRM.IV/381-5/2017 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy ZOLiRM o dodatkowe skrzydło przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu-ROZSTRZYGNIĘCIE

Karty podstawowe

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-5/2017

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

Rodzaj zamówienia: usługi

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia  71.24.00.00-2

Określenie przedmiotu: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy ZOLiRM o dodatkowe skrzydło przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

Termin składania ofert: do 7.07.2017 r. do godziny 13.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

 

Termin otwarcia ofert: 7.07.2017 r. godzina 14.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego

 

Zmiana termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 10.07.2017 r. godzina 13:45.

Nowy termin otwarcia ofert: 10.07.2017 r. godzina 14:00.

 

 Pliki do pobrania

Załącznik nr 2: Opis i PFU Zał. nr 2_OPZ_PFU.zip