Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego i mebli medycznych POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE

Karty podstawowe

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-3/2017

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

Rodzaj zamówienia: dostawy

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):Główny przedmiot zamówienia:33000000-0 Urządzenia medyczne

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy, 37530000-2 Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich, 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych, 33150000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii, 33192200-4 Stoły medyczne, 37441100-2 Bieżnie mechaniczne, 33158400-6 Sprzęt do terapii mechanicznej, 33158300-5 Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie ultrafioletowe, 33158100-3 Urządzenia elektromagnetyczne, 33158200-4 Urządzenia do elektroterapii, 33150000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

 

Określenie przedmiotu: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego i mebli medycznych dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu (wraz z wniesieniem, montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu)

Termin składania ofert: do 1.03.2017 r. do godziny 9.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 1.03.2017 r. godzina 10.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego