Wymiana okien i modernizacja ogrodzenia-muru POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE

Karty podstawowe

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-17/2016 EOG

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.

Wartości zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Zamówienie jest współfinansowane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjny PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Nazwa projektu „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”.

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Określenie przedmiotu:

1. Wymiana okien i wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku;

2. Modernizacja ogrodzenia-muru,

na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

 

Oferty częściowe: Dopuszcza się składania ofert częściowych. Liczba części: 2

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):CZĘŚĆ NR 1 Główny przedmiot zamówienia: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej Dodatkowy przedmiot zamówienia: 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45431000-7 - Kładzenie płytek 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 45441000-0 - Roboty szklarskie 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

CZĘŚĆ NR 2 Główny przedmiot zamówienia: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń Dodatkowy przedmiot zamówienia: 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45262300-4 – Betonowanie 45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  45262500-6 - Roboty murarskie  45324000-4 – Tynkowanie

 

Wadium:

Część nr 1: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Część nr 2: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

 

Termin składania ofert: do 4.1.2017 r. godzina 13.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

 

Termin otwarcia ofert: 4.1.2017 r. godzina 14.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego