Dostawa, montaż myjko dezynfektora do naczyń sanitarnych - część nr 1, Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego (łóżka rehabilitacyjne sterowane elektryczne) – część nr 2 POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE

Karty podstawowe

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-14/2016

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”. Wartości zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Rodzaj zamówienia: dostawy

 

Określenie przedmiotu:

Dostawa, montaż myjko dezynfektora do naczyń sanitarnych oraz montaż myjni AF 2.45 PG wraz z dostawą i montażem dodatkowego wyposażenia obu myjni dla ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu – część nr 1

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego (łóżka rehabilitacyjne sterowane elektryczne) dla ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu – część nr 2

 

Oferty częściowe: dwie części

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CZĘŚĆ NR 1 Główny przedmiot zamówienia: 39330000-4 Urządzenia dezynfekujące

CZĘŚĆ NR 2 33192120-9 Łóżka szpitalne

 

Termin składania ofert: do 19.10.2016 r. godzina 9.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

 

Termin otwarcia ofert: 19.10.2016 r. godzina 10.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego

 

Zmiana terminu skladania ofert:

Zmiana terminu składania ofert: do 20.10.2016 r. godzina 9.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

 

 

Zmiana termin otwarcia ofert: 20.10.2016 r. godzina 10.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego