Wymiana okien i wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku; modernizacja ogrodzenia-muru, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych przyległych do niego; zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medy

Karty podstawowe

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-13/2016 EOG

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.

Wartości zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Zamówienie jest współfinansowane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjny PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Nazwa projektu „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”.

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Określenie przedmiotu: Wymiana okien i wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku; modernizacja ogrodzenia-muru, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych przyległych do niego; zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

Oferty częściowe: Dopuszcza się składania ofert częściowych. Liczba części: 3. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę dla danej części. Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):CZĘŚĆ NR 1 Główny przedmiot zamówienia: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej Dodatkowy przedmiot zamówienia: 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45431000-7 - Kładzenie płytek 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 45441000-0 - Roboty szklarskie 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących            45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

CZĘŚĆ NR 2 Główny przedmiot zamówienia: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń Dodatkowy przedmiot zamówienia: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty           45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45262300-4 – Betonowanie 45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45262500-6 - Roboty murarskie 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45320000-6 - Roboty izolacyjne 45321000-3 - Izolacja cieplna 45323000-7 - Izolacja dźwiękoszczelna 45324000-4 – Tynkowanie 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

CZĘŚĆ NR 3 Główny przedmiot zamówienia: 45112710-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Dodatkowy przedmiot zamówienia: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45113000-2 - Roboty na placu budowy 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

 

Wadium:

Część nr 1: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Część nr 2: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Część nr 3: 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100

 

Termin składania ofert: do 6.10.2016 r. godzina 13.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

 

Termin otwarcia ofert: 6.10.2016 r. godzina 14.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego

 

Zmianie ulega termin skłądania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert ( w tym wadium): 10.10.2016 r. godzina 13:45

Nowy termin otwarcia ofert: 10.10.2016 godzina 14:00. 

 

Dodano załącznik: nr 2.3 Opis przedmiotu zamówienia_Ogród.