Przygotowanie, dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów - POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE

Karty podstawowe

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-11/2016

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

Rodzaj zamówienia: usługa

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

15.89.42.20-9 Posiłki szpitalne;

55.52.00.00-1 – Usługi dostarczania posiłków;

55.32.10.00-6 Usługi przygotowywania posiłków.

Określenie przedmiotu:

Przygotowanie, dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii w Owińskach przy ul. Cysterek 5

Termin składania ofert: do 29.06.2016 godzina 10.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 29.06.2016 godzina 11.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego