Zaprojektowanie, uzgodnienie, przygotowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Karty podstawowe

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-8/2016 EOG

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

Zamówienie jest współfinansowane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjny PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Nazwa projektu „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”.

 

Rodzaj zamówienia: dostawy

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.84.00-6 Sprzęt do terapii; 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45.21.22.12-0 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Określenie przedmiotu: Zaprojektowanie, uzgodnienie, przygotowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata

Termin składania ofert: do 4.05.2016 godzina 13.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

 

Termin otwarcia ofert: 4.05.2016 godzina 14.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-GospodarczegoNumer sprawy: rowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego