Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia (wyposażenie AGD, zmywarki, urządzeń telefonicznych, sprzętu komputerowego i elektronicznego, sprzętu multimedialnego) - POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE

Karty podstawowe

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-6/2016 EOG

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

Zamówienie jest współfinansowane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjny PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Nazwa projektu „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”.

 

Rodzaj zamówienia: dostawy

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.70.00.00-9 Sprzęt gospodarstwa domowego; 39.71.31.00-4 Zmywarki do naczyń; 32.55.00.00-3 Sprzęt telefoniczny; 30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe; 32.32.20.00-6 Urządzenia multimedialne

Określenie przedmiotu: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia (wyposażenie AGD, zmywarki, urządzeń telefonicznych, sprzętu komputerowego i elektronicznego, sprzętu multimedialnego) do rozbudowanego i przebudowanego istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej – Filia w Owińskach zlokalizowanego przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

Oferty częściowe: Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba części (pakietów): 5. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części (pakietów).

 

Termin składania ofert: do 20.04.2016 godzina 13.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

 

Termin otwarcia ofert: 20.04.2016 godzina 14.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego

 

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert : 21.04.2016 r. godzina 13:45.

 

Nowy termin otwarcia ofert: 21.04.2016 r. godzina 14:00.