Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia (dostawa i montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych w łazienkach, dozowników i podajników, dostawa koszy i pojemników na śmieci, dostawa i montaż myjko-dezynfektorów i dostawa profesjonalnych urządzeń do sprzątania

Karty podstawowe

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381/4/2016 EOG

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

Zamówienie jest współfinansowane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjny PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Nazwa projektu „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”.

 

Rodzaj zamówienia: dostawy

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7 artykuły łazienkowe i kuchenne; 39.83.17.00-3 automatyczne dozowniki mydła; 34.92.84.80-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci; 39.33.00.00-4 urządzenia dezynfekujące; 42.99.50.00-7 różne maszyny czyszczące

Określenie przedmiotu: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia (dostawa i montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych w łazienkach, dozowników i podajników, dostawa koszy i pojemników na śmieci, dostawa i montaż myjko-dezynfektorów i dostawa profesjonalnych urządzeń do sprzątania) do rozbudowanego i przebudowanego istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej – Filia w Owińskach zlokalizowanego przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

Oferty częściowe: Dopuszcza się składania ofert częściowych. Liczba części (pakietów): 5. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części (pakietów).

 

 

Termin składania ofert: do 18.03.2016 godzina 13.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 18.03.2016 godzina 14.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego

 

 Nowy termin składania ofert: 21.03.2016 r. godzina 13:45.

Nowy termin otwarcia ofert: 21.03.2016 r. godzina 14:00.