Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia medycznego (tekstylia, wyposażenie, sprzęt pomocniczo-opiekuńczy)

Karty podstawowe

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381/2/2016 EOG

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

Zamówienie jest współfinansowane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjny PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Nazwa projektu „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”.

 

Rodzaj zamówienia: dostawy

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.11.00-8 Koce; 39.51.61.20-9 Poduszki; 33.19.21.20-9 Łóżka szpitalne; 33.19.61.00-1 Sprzęt dla osób starszych; 33.19.62.00-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Określenie przedmiotu: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia medycznego (tekstylia, wyposażenie, sprzęt pomocniczo-opiekuńczy), do rozbudowanego i przebudowanego istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej – Filia w Owińskach zlokalizowanego przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

Oferty częściowe: Dopuszcza się składania ofert częściowych. Liczba części (pakietów): 3. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części (pakietów).

 

Wadium:

Pakiet nr 1: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100).

Pakiet nr 2: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Pakiet nr 3: 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

 

Termin składania ofert: do 11.03.2016 godzina 12.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

 

Termin otwarcia ofert: 11.03.2016 godzina 13.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego

 

Nowy termin składania ofert (i wniesienia wadium): 14.03.2016 r. godzina 14:15.

 

Nowy termin otwarcia ofert: 14.03.2016 r. godzina 14:30.