Dostawa fabrycznie nowych mebli

Karty podstawowe

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-1/2016 EOG

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Zamówienie jest współfinansowane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjny PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Nazwa projektu „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”.

Rodzaj zamówienia: dostawy

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3 Meble; 39.13.00.00-2 Meble biurowe; 39.14.13.00-5 Szafy; 39.11.20.00-0 Krzesła; 39.15.00.00-8 Różne meble i wyposażenie; 39.13.21.00-7 Szafy na akta

Określenie przedmiotu: Dostawa fabrycznie nowych mebli do rozbudowanego i przebudowanego istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej – Filia w Owińskach zlokalizowanego przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

Oferty częściowe: Dopuszcza się składania ofert częściowych.

Liczba części (pakietów): 3. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części (pakietów).

Wadium: Pakiet nr 1: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Pakiet nr 2: 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych 00/100). Pakiet nr 2: 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).

Termin składania ofert: do 7.03.2016 godzina 13.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 7.03.2016 godzina 14.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego

Nowy termin składania ofert (i wniesienia wadium): 09.03.2016 r. godzina 13:45.

 

Nowy termin otwarcia ofert: 09.03.2016 r. godzina 14:00.