Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną dla projektu pn. „rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej o dodatkowe skrzydło”-POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE

Karty podstawowe

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-19/15 EOG

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

Termin realizacji zamówienia:  od dnia zawarcie umowy do 70 dni

Wadium: 2 000 zł

Rodzaj zamówienia: usługi

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planów

Określenie przedmiotu:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną dla projektu pn. „rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej o dodatkowe skrzydło”

 

Termin składania ofert: do 25.08.2015 godzina 10.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

 

Termin otwarcia ofert: 25.08.2015 godzina 11.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego