Produkcja, organizacja i realizacja wydarzenia artystycznego na terenie Poznania tj. przeglądu zespołów teatralnych - POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE

Karty podstawowe

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-18/15 EOG

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 i art. 5 ust. 1 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

Zamówienie jest współfinansowane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjny PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Nazwa projektu „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”.

 

Rodzaj zamówienia: usługi

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):CPV 79.95.21.00-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych; 92.00.00.00-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

 

Określenie przedmiotu: Produkcja, organizacja i realizacja wydarzenia artystycznego na terenie Poznania tj. przeglądu zespołów teatralnych, których uczestnikami są osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, starsze oraz z zaburzeniami psychicznymi

 

Termin składania ofert: do 7.08.2015 godzina 9.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 7.08.2015 godzina 10.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego