Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Karty podstawowe

Zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujących wypadkach:
1. Do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
2. Poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii
3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Wysokość odpłatności określa art. 28 w/w ustawy. Podstawę wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej proszę składać w Sekretariacie w budynku głównym Zakładu (tel.: 618-738-702).

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej14.64 KB